Regulamin katalogu ogłoszeń

Regulamin Ogłoszeń Drobnych

Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia Drobne” w Portalu Lokalnym Bemowo24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia Drobne” w Portalu Bemowo24.pl, zwanej w dalszej części regulaminu „Ogłoszenia Drobne”.
 2. Usługodawcą jest Portal Bemowo24.pl – zwana w dalszej części regulaminu „Bemowo24.pl”.
 3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Bemowo24.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
 4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu Bemowo24.pl zwanej „Ogłoszenia Drobne”.
 5. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 6. Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.bemowo24.pl.
 7. Ogłoszenia Drobne są usługa bezpłatną.
 8. „Dostępność usługi” to widzialność Ogłoszeń Drobnych na pierwszym routerze poza siecią Bemowo24.pl. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez Bemowo24.pl oraz infrastruktury sieciowej Bemowo24.pl. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.II. Obowiązek przestrzegania prawa
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:a. zawierające rażące treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  b. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną;
  c. 
  produkty nieoryginalne (tzw. podróbki);
  d. 
  niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;
  e. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;
  f. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki;
  g. napoje alkoholowe;
  h. wyroby tytoniowe z zastrzeżeniem, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części;
  i. organy ludzkie lub zwierzęce;
  j. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
  k. psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki;
  l. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej
  m. kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
  n. oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
  o. oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  p. adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);
  r. informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu „jak wykonać…”, „jak znaleźć…”, „jak zarobić…”);
  s. dostępy do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych;
  t. dostępy do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach;
  u. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  v. bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail)
  w. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  x. karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz urządzenia będące własnością Orange Polska;
  y. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  z. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
  aa. rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
  bb. broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji
  cc. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów;
  dd. publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) wystawione poza kategorią „Ebooki”;
  ee. złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu;
  ff. karty płatnicze prepaid  (tzw. karty przedpłacone).
 1. W przypadku uzyskania przez Bemowo24.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Bemowo24.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 2. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne Bemowo24.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
 2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
 3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia Drobne Bemowo24.pl przez okres 30 dni.IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
 1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:

– naruszają prawo (patrz: pkt II art. 2),

– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),

– zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,

– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,

– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Bemowo24.pl

 1. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dodawane jest więcej niż jedno bezpłatne Ogłoszenie Drobne dziennie za pomocą kilku kont użytkowników Bemowo24.pl a ich treść wskazuje, iż należą do jednego Klienta, Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo do moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości, usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych Ogłoszeń Drobnych poprzez konta tych użytkowników, również rejestrowanych w przyszłości.

Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje Bemowo24.pl.

 1. W przypadku stwierdzenia, że dodawane przez Klienta bezpłatne Ogłoszenia Drobne notorycznie naruszają regulamin, Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, do usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych Ogłoszeń Drobnych poprzez konta użytkowników należących do Klienta. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje Bemowo24.pl.V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Bemowo24.pl usługi Ogłoszenie Drobne.
 2. Bemowo24.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, jeżeli:

– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,

– Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,

– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Bemowo24.pl lub użytkowników sieci Internet.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Bemowo24.pl

 1. Bemowo24.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. Bemowo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Bemowo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich

– klęsk żywiołowych,

– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,

 1. Bemowo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
 2. Bemowo24.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.VII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Bemowo24.pl w formie listu e-mail na adres redakcja@bemowo24.pl i określać:

– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,

– dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)

– zarzuty Klienta,

– okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Bemowo24.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Bemowo24.pl przez podmioty, za które Bemowo24.pl nie ponosi

odpowiedzialności, Bemowo24.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Bemowo24.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Bemowo24.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 3. Bemowo24.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2016 r.